New Resistance Manifesto in Swedish

New Resistance Manifesto in Swedish

Open Revolt is very happy to present our New Resistance Manifesto translated into Swedish by New Resistance Sweden. The Future is Ours!

 

–>En bättre värld är möjlig

Allt för ofta internaliserar vi i arbetarklassen kapitalismens tankegods med resonemang som “den enas bröd, den andras död”.

Vi förutsätter att vi för vår överlevnad måste föra ett Hobbesianskt “allas krig mot alla” för landområden, föda, materiella ägodelar, ekonomiska fördelar, sociala positioner och naturresurser. Arbetare från alla nationer i världen ställs cyniskt mot varandra av den härskande klassen och tvingas föra militärt och ekonomiskt krig gentemot varandra, krig som går stick i stäv med våra egna klassintressen.
Genom kontrollerad media kan den styrande eliten påverka våra tankemönsteri syfte att få så många av oss som möjligt att sälla oss till det nyliberala kvacksalveriet om så kallad “fri marknad” och “fri handel”, om “global demokrati” och det “globala kriget mot terrorism”.

Rädslan vi har inför ett ekonomiskt underskott samt fabricerade interna och externa hot används för att valla oss in i ett tänk där kampen för ett bra liv går ut på att trampa på de vi har runt oss snarare än samarbeta och hjälpa varandra. Även om vår planet har begränsade resurser tar sunda samhällen – vilka sätter den spirituella, kulturella och politiska sfären framför den rent ekonomiska, ett långsiktigt hållbart eller till och med oändligt hållbar genom ett “icketillväxt” perspektiv framför den cancerogena hyper-kapitalismen som innebär ekologiskt självmord. NEW RESISTANCE står för sådana friska samhällen.

–>De förlorade/Funna Nationerna av Amerika

Nordamerika är en enorm kontinent som skulle kunna innehålla hundratals , om inte tusentals , små nationer, enklaver , stadsstater , kollektiv, nomadstammar och bio-regioner . NEW RESISTANCE erkänner att demografiska och geografiska faktorer driver nordamerikaner till att historiskt föredra små , ​​”mänskligt dimensionerade” , decentraliserade system snarare än stora , enhetliga , centraliserade sådana. Snävt definierade, toppstyrda nationalstater med sammanhängande gränser är onaturliga påbud för detta ursprungligen tribalistiska land . NEW RESISTANCE gynnar istället Heterarki, vars definition är ett system av organisering som är fylld med överlappning/sammanfallande instanser, mångfald , olika ursprung, och / eller divergerande – men – samexisterande strukturer. ” Heterarki kan appliceras så väl i en politisk som en ekonomisk kontext.
Vi förespråkar också en löst sammansatt nordamerikansk konfederation på frivilligbasis bestående av ovan nämnda politiska enheter i syfte att etablera effektivisderad, ömsesidig hjälp (dvs. katastrofhjälp) , gemensamt försvar , rättvis handel och gemensamt förvaltande av storskalig infrastruktur samt ett gemensamt arbete med miljöfrågor.

–>Vårt folk: vilket är det?

I likhet med svarta, amerikanska indianer och mexico-amerikanska nationalister är NEW RESISTANCE en rörelse som är inställd på nationell frigörelse. Vårt folk, så som vi definierar det, är den “vita” Amerikanska arbetarklassen, i vilken vi inkluderar det urbana proletariatet, de fattiga på landsbyggden, de som är arbetslösa eller icke tillsvidareställda (“osäkra anställningar”), så väl som utstötta medlemmar ur medelklassen. Vi använder termen “vit” med viss motvilja för att betona den stora poolen av Amerikaner med Europeiskt ursprung utan att exkludera de som anammat den “vita kulturen”, dess seder och traditioner.

–>Klass vs. Ras

Även om NEW RESISTANCE definierar sigsjälvt som en rörelse för nationell frigörelse, hyser vi ingen tribal lojalitet till vita kapitalister eller deras lakejer. I alla konflikter mellan systemet och icke-vita/etniskt heterogena arbetargrupper, tar vi alltid de senares ställning. Punkt. Och i en post-kapitalistisk värld tar vi ställning för en kooperativ och fredlig samexistens med alla andra folkslag, samt erkänner deras rätt till självbestämmande och ekonomisk rättvisa.

–>Etniska enklaver

Malcolm X , som avvisade sin tidigare anti-vita rasistiska hållning efter sin pilgrimsfärd till Mecka , gjorde följande skarpsinniga observation:
“Det fanns ett färgmönster i de stora massorna. När jag efter något av en slump upptäckt mönster observerade jag det därefter noggrant. Det faktum att jag kom från Amerika gjorde mig mycket känslig i frågor rörande “färg”. Jag såg att människor av liknande drag drogs till varandra och höll även för det mesta ihop . Detta var helt frivilligt ; utan någon annan anledning till det. Men afrikanerna var med afrikaner . Pakistanier var med pakistanier . Och så vidare . Jag intalade mig själv att när jag kom hem skulle jag delge andra amerikaner denna observation ; att om sant broderskap fanns bland alla färger , där ingen kände sig segregerad , där det inte fanns något ” överlägsenhets ” komplex , inget ” underlägsenhets ” komplex – då skulle människor av samma sort känna en frivillig , naturlig , dragning till det gemensamma de hade med varandra”
[The Autobiography of Malcolm X, 1965]

Detta är precis hur vi ser den ofta taggiga definitionen av ras och etnicitet; nämligen att människor, då de ges valmöjligheten, naturligt och nästan omedvetet kommer att “själv-segregera” sig utifrån upplevda etniska och religiösa identifikationer.

–>NPA – frivillig grupptillhörighet

Vi inser dock att frivillig själv-segregation i etniska enklaver inte alltid är möjligt eller önskvärt i vissa områden av Nordamerika , särskilt för de av blandad etnisk härkomst samt de som bor i sedan länge etablerade kosmopolitiska städer som New York . Och NEW RESISTANCE avvisar alla försök- av alla parter- till ” etnisk rensning ” . I sådana mycket blandade områden , förespråkar NEW RESISTANCE en form av icke – territoriell nation, så kallad Nationell personlig autonomi eller frivillig grupptillhörighet.

Den rysk- judiska socialisten Vladimir Medem definierar på ett koncist sätt NPA:

“Om vi tänker oss ett land som består av flera nationella grupper, t.ex. Polacker, litauer och judar. Varje nationell grupp skulle skapa en separat rörelse. Alla medborgare som tillhör en viss nationell grupp skulle gå med i en särskild organisation som skulle hålla kulturella församlingar i varje region och en allmän kulturell församling för hela landet. Dessa församlingar skulle ges finansiella befogenheter: antingen skulle varje nationell grupp ha rätt att höja skatterna på sina medlemmar, eller så skulle staten avsätta en del av sin totala budget till varje nationell gruppering. Varje medborgare i staten skulle tillhöra någon av de nationella grupperna, men frågan om vilken nationell rörelse man ville ingå i skulle vara en fråga som avgjordes helt av individens personliga val och ingen myndighet skulle ha någon kontroll över detta beslut. De nationella rörelserna skulle omfattas av den allmänna lagstiftningen i staten, men i sina egna ansvarsområden skulle de vara självständiga och ingen av dem skulle ha rätt att lägga sig i de andras angelägenheter”.
[Social democracy and the national question, 1904]

–>Antisionism vs. “antisemitism”

NEW RESISTANCE står resolut i lägret av antisionister. Vi anser att Israel inte är något annat än ett strandsatt “hangarfartyg”, permanent förankrat i mellanöstern, som sprider förödelse och underminerar regionen. Vidare, har sionistiska lobbyister och andra medlöpare- såväl judiska, kristna som sekulära- haft en förvanskande effekt på Amerikas politik och media. På grund av dessa skäl allierar sig NEW RESISTANCE med alla andra genuint antisionistiska rörelser världen över.

Antisionism, behöver dock inte nödvändigtvis översättas till ” antisemitism ” , något som vanligen felöversätts till anti-judendom . NEW RESISTANCE erkänner rätten för judar- antingen som individer eller inom samfund- att leva i fred och enligt sina egna traditioner . Vi beundrar särskilt de rättfärdiga judar som hjältemodigt tagit på sig att ansluta sig till den antisionistiska kampen . Enskilda judar som i första hand identifierar sig med vår sak och kultur är innerligt välkomna att delta i NEW RESISTANCE aktiviteter. När det gäller judar närvarande bosatt i banditstaten Israel , uppmanar vi dem att komma till en rättvis och separat fred med sina arabiska grannar och helt avveckla alla sionistiska verktyg för förtryck ( IDF , Mossad , etc … )

–>Massinvandring vs. den organiska rörligheten hos människan.

NEW RESISTANCE håller helt med Alain de Benoist då han sade, “De vilka förblir tysta i sin kritik gentemot kapitalismen bör ej klaga på invandringen.” Den globala nyliberala kapitalistiska regimen är ansvarig för att förflytta miljontals bönder och lågutbildade med ursprung i tredje världen från deras mark , stjäla deras naturresurser , och valla dem in i mardrömslika megastäder eller norrut in den så kallade ” utvecklade världen ” . Detta görs för att förse den kapitalistiska eliten med stora pooler av billig arbetskraft i syfte att lönedumpa och underminera fackliga rättigheter i ännu större utsträckning ( ” kapplöpningen mot botten ” ) , att tillföra nya konsumenter som kan ersätta de redan skuldmättade “första världens” konsumenter , och att få färsk kanonmat för sina kejserliga legioner . NEW RESISTANCE skyller inte invandrare för denna sorgliga situation, vi ser dem snarare som enskilda offer . Massinvandring i sig är ett symptom på en mycket större dysfunktion i det kapitalistiska systemet och störtandet av kapitalismen kommer i slutändan att lösa invandringsproblemet ..

Med det sagt, inser vi att det genom historien alltid har funnits en naturlig rörlighet mellan folk och länder, och den resulterande stegvisa interaktionen- och även sammansmältningen- av kulturer inte nödvändigtvis hotar miljön och den demografiska balansen av befintliga nationer / samhällen . NEW RESISTANCE erkänner därför att gränser och kulturer i en nordamerikansk kontext inte är helt statiska utan kan vara flytande och dynamiska . Vår kontinentala vision är en vision besläktad med det förmoderna Europa , fast med neo-keltiska stammar och andra stammar som plockar upp resterna efter den gamla kapitalistiska ordningen , och kanske till och med slår läger på den överväxta gräsmattan av ett ruttnande och sedan länge övergivet Vita huset .

->Övertagandet av höjderna: NR’s ekonomiska och Sociala politik

Vi tror att det kapitalistiska systemet vi har idag behöver ersättas med något som verkligen främjar ett civiliserat , hållbart och rättvist samhälle , där ekonomi är underordnat den sociala nyttan . NEW RESISTANCE stöder därför följande riktlinjer:

1) avskaffandet av löneslaveri och godsägarvälde;
2) fördelningen av mark (antingen en viss areal eller som utmätt som lägenheter i kvadratfot) till alla medborgare och göra det icke-överförbart, för att på så sätt undvika ackumulering av mark i händerna på ett privilegierat fåtal;
3) någon form av garanterad årsinkomst och ett humant socialt skyddsnät;
4) gratis allmän sjukvård (människor som sysslar med medicin och andra relaterade fält bör göra detta på grund av ett kall, inte för att tjäna pengar);
5) ekonomiska företag större eller mer komplexa än ett litet familjeföretag eller en gård bör självförvaltas av de arbetare som arbetar i företaget, via ett arbetarråd.
6) kollektivet skall ha kontroll över “nyckelområden inom ekonomin”, (storskalig infrastruktur eller strategiska företag som gruvindustri), skall samförvaltas av arbetarna och företrädarna för Folket;
7) den utbredda tillämpningen av skonsam grön energi (sol, vind, tidvatten, jordvärme, småskalig vattenkraft) distribueras genom ett decentraliserat nät med inbyggda överskott för att undvika massiva systemfel såsom strömavbrott;
8) en tung betoning på energibesparing genom smartare arkitektur; uppmuntrande av utvecklingen av andra, mer skonsamma tekniker, allt från stora luftskepp för att transportera tung last till 3D-skrivare.
9) begränsa skenande konsumism och “bilkultur” med en sundare etik baserad på utlåning, till exempel cykelutlåning och samåkningsprogram;
10) kortare arbetsdagar och utökade möjligheter för längre ledighetsperioder; ett omdefiniande av begreppet “arbete” i sig för att inkludera kulturell och intellektuellt främjande verksamhet.

–>NR Utomlands : Vår utrikes- och handels-politik

Rörande internationell politik tror NEW RESISTANCE att Amerika måste träda ur världsscenen- åtminstone som global imperialistisk makt. Vi följer den stolta och hedersamma traditionen av isolationism som amerikanska radikaler drivit, på så väl vänster- som höger-sidan. Faktum är att vi inte bör “åka utomlands på jakt efter monster att förstöra” utan hellre bör stanna hemma och hänge oss åt arbetet med stärkandet av vår nation (dvs. utvecklandet av skonsam infrastruktur och miljövänlig energi) och för det allmänna välbefinnandet av vårt folk. För att parafrasera Russell Kirk, inga fler krig för ett oljefat!

När det gäller handelspolitiken, avvisar NEW RESISTANCE global kapitalism och den nyliberala “fria marknaden” och kräver upplösandet av alla multinationella företag, dessa hjärtlösa exploatörer av både första och tredje världens arbetare och förgörare av den globala miljön. I dess ställe, främjar vi inrättandet av en självständig, självförsörjande ekonomi genom vilken internationell handel är begränsad till enbart de utbyten som är rättvisa och ömsesidigt fördelaktiga och som inte snedvrider, eller på annat sätt hotar, den traditionella sociala marknaden i en nation eller ett samhälle.

–>Det gemensamma försvaret: Krig och polisbevakning

NEW RESISTANCE främjar ett utökat inrättande av lokala och regionala folkmiliser för försvar , med en liten stående styrka för mer tekniska / specialiserade uppgifter ( marin , flygvapen och specialstyrkor ) på en federal nivå skulle den stående styrkan kunna fungera som kärnan för att mobilisera och styra folkmilisen i de fall då man står inför ett möjligt allvarligt hot på kontinental nivå .

När det gäller frågor om lag och ordning , bör huvuddelen av all straffutmätning hållas på lokalnivå, brottslingar skall dömas av de människor de utsatt för brott och vars lagar de brutit mot. Det massiva polis / fängelse / domstol-systemet vi ser i vår samtid kommer att upplösas till förmån för reparativ rättvisa och intrafamiljära samt samhällsbaserade lösningar . Allvarligare fall av organiserad brottslighet och kontrarevolutionär aktivitet lämnas åt folkmilisen.

–>Spirituell pånyttfödelse av den moderna världen

För att bekämpa förfallet från den krassa materialismen uppmuntrar NEW RESISTANCE en återkomst av andlighet och helighet i det sociala rummet . Även om vi inte gynnar någon särskild religion eller etiskt system över något annat , och starkt motsätter oss varje försök till teokratisk regering , tror vi att både individen och samhället som helhet skulle bli mycket berikat av att se den outgrundliga skönheten i vardagen .

–>Folkstyre och den nya aristokratin

I den politiska sfären förespråkar NEW RESISTANCE direktdemokrati på lokal nivå och ett system med en konsensusbaserad “samstämmig majoritet ” på högre nivåer . Även om människor bör ha ett direkt inflytande på alla frågor som direkt påverkar dem och deras samhälle , skall större federerade politiska enheter säkerställa en maktfördelning som skyddar politiska minoriteter från majoritetens tyranni . Sådana verktyg kan omfatta allt från ogiltigförklaring av vissa beslut till rätten att åberopa självständighet. Schweiziska edsförbundet och tidiga Amerika (DESSA förenta stater i motsats till DE förenta staterna ) erbjuder möjliga modeller .

NEW RESISTANCE strävar efter att vara en folkrörelse , men det betyder inte att vi omfamnar demagogik och populism eller förkastandet av aristokratiska dygder. I själva verket lutar vår strävan mer åt Gramscianska “Nationalpopulära” och organiska intellektuella / eliter . Om något, tror vi att de arbetande klasserna , under rätt förutsättningar , kan vara bärare av en aristokratisk civilisation . Genom den spirituella nyväckelsen av den moderna världen , genom att lyfta bördan som den förnedrade konsumismen och lättsinniga mediaunderhållningen innebär från medvetandet hos arbetarna , och erkänna att ” fritid är grunden för kultur” , kommer vi släppa loss den kreativa energin hos folkets och inleda en ny kulturell renässans .

–>Outsiders, den lojala oppositionen

Givetvis förespråkar inte NEW RESISTANCE ett monolitiskt , standardiserat system för hela Nordamerika , vilket bekräftas av vårt stöd för olika etniskt grundade och NPA baserade enklaver . Dessutom, erkänner vi också rätten av kreativa minoriteter ( bohemer, excentriker , utstötta av alla slag ) , nomadfolk och politiska och religiösa oliktänkande att leva som de så önskar . Vi tror på en tolerant postkapitalistisk värld där , så väl libertarianer som polygamister skall ha det politiska , sociala och geografiska utrymmet att följa sina övertygelser. Deras grad av engagemang med NR-samhällen och andra NR-institutioner skulle vara helt upp till dem, men vi sträcker då och då ut , våra hjärtliga och fredliga hälsningar till dem.

–>Många nationer, en kamp: En summering

NEW RESISTANCE är ett löst sammansatt nätverk av amerikanska och kanadensiska nationella revolutionärer , fjärdepositionistiska politiska teoretiker , anhängare av den tredje positionen , nationalbolsjeviker , vänsternationalister , anarkister av alla slag , höger-antikapitalister och icke – dogmatiska vänsterradikaler som förespråkar ett brett och omfattande motstånd på flera nivåer mot den nyliberala ekonomiska politiken , den anglo-amerikanska imperialismen och det sionistiska inflytandet i media och regeringen. Vi är en begynnande radikal rörelse , en revolutionär kärna. Vi ser Europa vår som källa till kultur men hyser samtidigt en stark respekt för andra nationer, kulturer och civilisationer .

Vi förkastar det råa hatet baserat på ras och religion – allt från antisemitism till Islamofobi – samt föråldrade föreställningar om raslig renhet. Identitet bör baseras på ett positivt bejakande av kultur och kulturarv , inte paranoida tvångstankar kring blodsarv , skallmätningar och klassificerande av hår och ögonfärg . Vi tror att den andliga , kulturella och politiska sfären- i nyss nämnda ordning- måste ha företräde framför den mer basala ekonomiska sfären i människans liv . Vi arbetar för att leva , vi lever inte för att arbeta!

Slutligen stöder NEW RESISTANCE inrättandet av en starkt decentraliserad nordamerikansk federation där etniska och religiösa grupper av alla slag kan organisera sig på ett sunt sätt och ge ömsesidigt bistånd till varandra. Territoriella områden som utgörs av flera olika etniska grupper skall uppmuntras att följa principen om riksomfattande NPA/nationalism baserad på frivillig grupptillhörighet ( en icketerritoriell nationalism ) .

Översättare: Varg Vennerström
Eurasianist och anarkist med hemvist i Sverige.

Senast ändrad: 2015-03-25

NR_banner

css-banner

Gallery | This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s